Podstawowe informacje

stawiana pieczątkaKancelaria Notarialna Joanny Cicio została założona w 1992 roku, na początku swojej działalności siedziba Kancelarii mieściła się w Dobczycach, obecnie znajduję się w centrum Krakowa, przy ulicy Siemiradzkiego 21/2.  Zakresem obowiązków kancelarii jest sporządzanie aktów notarialnych takich jak: umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy spółek, umowy deweloperskie. Do czynności notarialnych należy także sporządzanie testamentów, wypisów, odpisów, poświadczanie własnoręczności podpisu, poświadczanie zgodności kopii z oryginałem oraz przechowywanie pieniędzy i dokumentów w depozycie notarialnym. Czynności te zgodnie z prawem dokonywane są w siedzibie kancelarii, a tylko w szczególnych okolicznościach Notariusz ma możliwość dokonania czynność poza nią. Z uwagi na bardzo rozległy zakres obowiązków, aby dowiedzieć się więcej o zakresie czynności bądź kosztach notarialnych zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź osobiście w siedzibie kancelarii. Przygotowaliśmy również artykuł który dostarczy Ci kilka podstawowych informacji na temat pracy notariusza.

Czym zajmuję się notariusz?

          Zgodnie z treścią ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony chcą nadać formę notarialną lub są do tego zobowiązane. Czynności te, mają charakter dokumentu urzędowego. Sporządzone dokumenty odpowiadają względami formalnoprawnymi oraz woli obu stron. Notariusz, jako osoba zaufania publicznego, może odmówić dokonania czynności notarialnej jeśli stwierdzi, że jest ona niezgodna z prawem bądź krzywdzi interesy stron lub innych osób. Po zakończeniu określonej czynności, notariusz pobiera taksę notarialną oraz w zależności: podatki, opłaty sądowe które odprowadza na rzecz Skarbu Państwa i samorządów.

Jak zostać notariuszem?

          Żeby zostać notariuszem, na samym początku musisz ukończyć studia prawnicze, uzyskać wynik pozytywny z egzaminu wstępnego na aplikanta w terminie wyznaczonym przez Ministra Sprawiedliwości. Musisz odbyć aplikację, podczas której wymagane jest sporządzenie siedemdziesięciu projektów aktów notarialnych i czternastu projektów innych czynności notarialnych. Kolejnym etapem jest egzamin notarialny który przeprowadza się raz w roku, w terminie również wyznaczonym przez Ministra Sprawiedliwości. Zdany egzamin otwiera dalszą drogę, możesz zostać zastępcą notarialnym lub złożyć wniosek na stanowisko notariusza, a po pozytywnym rozpatrzeniu Ministra Sprawiedliwości, powoła Cię na to stanowisko oraz wyznaczy siedzibę Kancelarii Notarialnej.

Kodeks Etyki i tajemnica notarialna.

          Notariusz ma obowiązek wykonywać swoją pracę rzetelnie i bezstronnie, można o tym przeczytać w Kodeksie Etyki § 6 „Podstawowymi zasadami obowiązującymi notariusza są: uczciwość, rzetelność, niezależność oraz bezstronność i zachowanie tajemnicy zawodowej.

          Zachowanie tajemnicy zawodowej jest podstawą zaufania do notariusza który jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszystkie okoliczności o których dowiedział się dokonując czynności notarialnej. Obowiązek trwa nawet po jego odwołaniu, może on jednak wygasnąć w sytuacji kiedy notariusz składa zeznania przed sądem z wyjątkiem gdy ujawnienie tajemnicy zagraża dobru Państwa albo ważnemu interesowi prywatnemu [art. 18. Prawo o notariacie].

Kiedy tajemnica notarialna nie obowiązuje?

Oprócz sytuacji, w której notariusz składa zeznania przed sądem, tajemnica notarialna nie obowiązuje również w obowiązku przedstawienia dokumentów finansowych na żądanie Urzędu Skarbowego. W zakres tajemnicy notarialnej nie wchodzą również informacje udostępniane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ważne! Przepisy o tajemnicy notarialnej dotyczą wszystkich pracowników kancelarii.

Wybór profesjonalnego i doświadczonego notariusza jest bardzo istotny, korzystamy z jego pomocy w sprawach, które mają ogromny wpływ na nasze życie np. sprzedaż nieruchomości, sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia. Powierzamy mu nasz majątek dlatego czynności notarialne powinny odbywać się w atmosferze wzajemnego zaufania. Klient kancelarii musi być pewien, że notariusz zapewnia rzetelną ochronę danych osobowych.

Artykuł przygotowany przez: Kancelaria Notarialna Joanna Cicio.